Empire State Building- USA


Empire State Building stoi przy Piątej Alei w Nowym Jorku. Jest jedną z najbardziej znanych budowli świata. Jest to ogromnych rozmiarów biurowiec. Zapisał się w pamięci wszystkich, jako najwyższy budynek świata i chociaż wiele budowli już zdołało go prześcignąć to dla wielu nadal pozostaje wieżowcem wieżowców. Ile ma pięter ten gigantyczny biurowiec? Ma 102 piętra, które wznoszą się na 381m, a całkowita wysokość wraz z wieżą telewizyjną wynosi 449m., Co ciekawe, początkowo zaprojektowano go tak, aby mogły na nim lądować statki powietrzne, lecz pomysł ten po wielu debatach odrzucono. Ile może ważyć taka ogromna budowa? Waży aż 331 tysięcy ton. Jednak jego fundamenty sięgają zaledwie dwóch pięter. Co ciekawe, w pionie budynek utrzymują stalowe dźwigary, ważące ponad 54 tysiące ton. Ciekawostką może być fakt, że do budowy tego kolosalnego wieżowca zużyto 10 mln cegieł. Drugą ciekawą sprawą jest fakt, że, przewody instalacji elektrycznej mają łączną długość około 692km. Kolejnymi ciekawostkami mogą być okna, które razem zajmują powierzchnię 2ha, a czyszczą je etatowi pracownicy. Schody natomiast mają1860 stopni. Empire State Building zbudowano w eleganckim stylu Art Deco. Co ciekawe, raz do roku odbywa się tam wyścig we wspinaniu po schodach? Zwycięzca wyścigu przebiega je w około 20 minut. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe dla około 15 tysięcy ludzi. Obliczono, że windy mogą przewozić około 10 tysięcy osób na godzinę. Wieżowiec otacza wiele innych biurowców. Empire State Building wywiera ogromne wrażenie. Wyższe piętra są zgrabnie cofnięte. Wewnątrz budynku znajduję się hol, wykładany marmurem i wysoki na 3 piętra. Hol ten zdobią płaszczyzny przedstawiające siedem klasycznych cudów świata oraz ósmy- oczywiście Empire State Building. Znajduje się tak również sala wystawy rekordów Guinnessa. Prezentuje eksponaty związane z rekordami i ich zdobywcami. Z wieżowca wznosi się imponujący, rozległy widok. Co oznacza nazwa budowli? Otóż jest to wyraz podziwu dla stanu Nowy Jork. Koszt budowy wynosił podobno 41mln dolarów. Budynek powstał podobno w rekordowym tempie. Oficjalnie został otwarty 1 maja 1931 roku. Z wieżowca tego zostały popełniane samobójstwa. Pierwsze z nich zdarzyło się już w 1993 roku. Film „King Kong” pokazał olbrzymią małpę przyczepioną do budynku i odpierającą atak samolotów. Jeszcze jednym faktem jest katastrofa, która wydarzyła się tam w 1945 roku. Podczas mgły na jedno z pięter wpadł samolot. Spowodował śmierć 14 osób i spowodował ogromne straty. Ciekawostką może być fakt, że w miejscu gdzie dziś możemy podziwiać Empire State Building kiedyś, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku było ośrodkiem, gdzie gromadziło się wytworne towarzystwo. Przed rezydencjami zatrzymywały się powozy bogatych dynastii. Żeby postawić ten ogromny budynek zburzono bardzo ekskluzywny hotel. Cóż, Empire State Building było tego warte. Dzięki temu możemy zachwycać się ogromnym pięknem budowli i stylu. Patrząc na wieżowiec ma się wrażenie, że sięga on nieba.
ZABYTKI W POLSCE
Kościół św. Jakuba Gotycki kościół, jeden z najciekaw­szych na Dolnym Śląsku, zbudowany został na początku XIV w. w miejscu wcześniejszego, wzmiankowanego w 1288 r. Pierwotnie nosił wezwanie Wszystkich Świętych. Patronat nad nim sprawowały siostry dominikanki z kla­sztoru św. Katarzyny we Wrocławiu. Murowaną z cegły na kamiennej podmurówce, jednonawową świąty­nię zamyka od wschodu nieco węższe i niższe, płasko zakończone prezbite- rium. Nakrywa je sklepienie krzyżo-wo-żebrowe, z żebrami wspartymi na służkach z kapitelami o dekoracji ro­ślinnej oraz wspornikami w kształcie masek. Portal główny - zachodni zdobi cenny płaskorzeźbiony tympa­non ze scenami tak zwanych Radości Matki Bożej: Wniebowzięcia (u góry), Nawiedzenia i Pokłonu Trzech Króli (poniżej). W łuku archiwolty ukazane są prawdopodobnie Panny Mądre i Panny Głupie z biblijnej przypowie­ści. Drugi, skromny portal ulokowano po stronie południowej w kruchcie, otwartej na zewnątrz szeroką ostrołu-kową arkadą. Kościół i teren dawnego cmentarza otacza kamienny mur z przyporami i dwiema gotyckimi bramkami. W XV w. wygląd świątyni uległ zmia­nie, głównie dzięki nadbudowaniu od zachodu czworobocznej wieży, nakry­tej ośmioboczną piramidą. Przed głów­nym wejściem dostawiono też wów­czas trójprzęsłowy portyk z ostrołuko-wymi arkadami. Środkowa część porty­ku była potem parokrotnie przekształ­cana. Jej żaglaste sklepienie pochodzi z 1733 r., a szczyt z owalnym oknem zyskał ostateczny wygląd dopiero w 1871 r. W 1 ćwierci XVI w. na­wę nakryto stropem z 640 desek, bogato zdobionych tzw. dekora­cją patronową. Wykonana za pomocą wycinanych ze skóry szablonów, łączy ona moty­wy maswerkowe, roślin­ne, zwierzęce (jelenie, wiewiórki) i heral­dyczne z orłami śląskimi i gryfami. W 1534 r. kościół na ponad czterysta lat przejęli prote­stanci (choć wieś do 1810 r. pozo­stawała własnością wrocławskiego kla­sztoru św. Wincentego). Wnętrze prze­obrażono, przede wszystkim zatynko-wując gotyckie malowidła. Wyposażenie świątyni pochodzi z różnych okresów, odzwierciedlając jej długą historię. Najstarsza jest czternastowieczna, zdobiona ma-swerkowo kamienna chrzcielnica w kruchcie pod wieżą. Na belce tę-czowej stoją figury: Św. Andrzej i Św. Bartłomiej z ok. 1500 r.; tak samo da­towana jest rzeźba: Matka Boża Bo­lesna. Późnogotyckie sakramenta-rium w prezbiterium, czworościenne na kolumnie, pochodzi z 1511 r. Późnorenesansowa ambona powsta­ła ok. 1600 r. Obecny ołtarz główny, barokowy z 1680 r., przeniesiono z rozebranej w 1812 r. kaplicy Naj­świętszej Marii Panny i św. Jakuba. W 1717 r. postawiono drewniany chór wsparty na czterech słupach. Tym jednak, co wyznacza wysoką ran­gę zabytku, jest dobrze zachowany, bogaty i różnorodny zespół gotyckich malowideł. Odkryte pod tynkiem w 1865 r, zostały w I. 1866-1870 od­słonięte i zakonserwowane - wedle regul dziewiętnastowiecznych, całko­wicie odmiennych niż dzisiejsze. Grun­towne przemalowania i uzupełnienia, dokonane przez malarza o nazwisku LOeillot de Mars sprawiły, że polichro­mia wciąż doskonale się prezentuje, ale utraciła sporo z gotyckiego auten­tyzmu. Jedynie malowidła ponad stro­pem, nie zatynkowane, a odkryte do­piero w 1964 r., zostały oczyszczone i utrwalone w nowoczesny sposób. Matujowicka polichromia dzieli się na trzy odrębne części i fazy czasowe. Najwcześniej, bo pod koniec XIV w. powstały kompozycje na ścianach szczytowych nawy, ponad stropem (czyli na kościelnym strychu, niedo­stępne dla większości zwiedzających). Wykonane zostały pod wyraźnym wpływem warsztatu mistrza Teodory-ka z Pragi, nadwornego malarza króla Karola IV. Przedstawiają Stworzenie Ewy, Adama i Ewę, Grzech Pierworod­ny i Wygnanie z Raju z cyklu Genezis oraz Zwiastowanie Pasterzom i Pokłon Trzech Króli z cyklu Dzieciństwa Chry­stusa. Z poł. XV w. pochodzą malowi­dła w prezbiterium, biblijne i alego­ryczne: Matka Boża Miłosierdzia z Dzieciątkiem, Zwiastowanie Paste­rzom, Adoracja Dzieciątka, Pokłon Trzech Króli, Chrystus Ukrzyżowany przez Cnoty, Ecclesia i Syna­goga, Drzewo Jessego. Największy i najciekawszy zespół, wy­pełniający wszystkie ściany nawy, wy­konał malarz wrocławski przed 1483 r. Na ścianie tęczowej widnieje Sąd Osta­teczny, u góry Chrystus z apostołami w otoczeniu aniołów, niżej z lewej (czy­li po prawicy Chrystusa) zbawieni, z prawej potępieni. Pozostałe trzy ścia­ny ukazują w pięciu rzędach i 98 kwa­terach pełny cykl narracyjny Pisma Świętego. Jest to znakomity, wzorcowy wręcz przykład typowej dla gotyku for­my malarstwa, zwanej Biblia Paupe-rum - Biblią Ubogich. Przybliżała ona dzieje biblijne wiernym nie umiejącym czytać, ale z zainteresowaniem ogląda­jącym swoisty średniowieczny komiks. Sceny ze Starego Testamentu zajmują ściany południową i zachodnią, z No­wego - północną. Łącznikiem między nimi są postacie Mojżesza i św. Jana Chrzciciela. Od stworzenia świata i scen w raju aż do Męki Pańskiej, Zmartwychwstania i Wniebowstąpie­nia przewijają się przed oczami obrazy narodzin, upadku i zbawienia ludzko­ści. A choć kilka kwater jest nieczytel­nych, a parę w XIX w. namalowano praktycznie od nowa, wartość całości jest niezaprzeczalnie wielka, uzasa­dniając nazywanie niekiedy kościoła w Matujowicach „śląską Sykstyną".Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”