Fascynujące Peru

Fascynujące Peru


Wiele osób, myśląc o egzotycznych wyprawach, bardzo często ma na myśli Amerykę Południową. Ten rejon świata fascynuje mieszkańców starego kontynentu już od bardzo dawna. Jednym z najchętniej obieranych tutaj turystycznych celów jest Peru. Nie brakuje oczywiście osób wybierających się na własną rękę. Ponadto takie wyjazdy znajdują się w ofercie bardzo wielu biur podróży – liczyć się jednakże trzeba z poniesieniem w związku z tym dość dużych wydatków. Przeciętnie taka wycieczka trwająca niespełna trzy tygodnie kosztuje około dziesięciu tysięcy złotych, a do tego doliczyć przecież trzeba jeszcze szereg innych wydatków jakie takiemu wyjazdowi towarzyszą. Nie mniej jednak coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z tej propozycji agencji turystycznych. Ponadto i na naszym rynku istnieją firmy specjalizujące się w organizowaniu wypraw do Peru – z tym, że taka wyprawa trwa nie trzy tygodnie, ale załóżmy trzy miesiące. Każdy zresztą, kto w trybie wycieczkowym miał okazję odwiedzić ten kraj twierdzi, że kilkanaście dni to zdecydowanie za mało, aby poznać go tak, jak by się chciało i że trzeba na to długich miesięcy. Peru przyciąga turystów z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim jest to kraj posiadający niezwykle fascynująca i jednocześnie burzliwą historię. Te tradycje sięgają jeszcze bardzo dawnych, prekolumbijskich czasów. Koniczne trzeba w tym miejscu wspomnieć o kulturze Inków, która do dnia dzisiejszego nie została w pełni „rozgryziona” przez naukowców i nadal jest bardzo tajemnicza – a przez to tak fascynująca. Na turystycznej mapie Peru znajduje się kilka żelaznych punktów z Machu Picchu na czele. Te dawne inkaskie miasto figuruje na liście dziedzictwa światowego UNESCO i jest jednym z ośmiu peruwiańskich obiektów na tejże liście się znajdujących. Spośród wszystkich miast, które kiedyś zamieszkiwali Inkowie, te do dzisiejszych czasów zachowało się najlepiej. Historia tego miasta sięga stulecia piętnastego – wtedy to właśnie zostało ono założone. Było zamieszkiwane przez niespełna sto czterdzieści lat, po czym Indianie je opuścili – dlaczego tak się stało, tego nikt nie wie i raczej już się nie dowie. Koniecznie tez trzeba dodać przy tej okazji, że przed trzema laty Machu Picchu ogłoszono jednym z siedmiu nowych cudów świata. Z pozostałych atrakcji turystycznych Peru wymienić można jeszcze między innymi Cuzco, słynne rysunki z Nazca oraz stolicę tego kraju, a mianowicie Limę. Także i z czasów kolonialnych pochodzi tutaj bardzo wiele zabytków, żeby wymienić chociażby katedrę znajdującą się w Cuzco. Ogólnie kultura hiszpańska wywarła na kulturę peruwiańską niesamowity wpływ i bardzo wyraźnie widać to do dnia dzisiejszego. Wyroby sztuki peruwiańskiej stanowią dla turystów bardzo cenny łup – ze sztuki rękodzielniczej utrzymuje się zresztą wiele lokalnych społeczności. Peru nie da się zaliczyć do państw bogatych, nie mniej jednak jest to kraj rozwijający się w bardzo dynamicznym tempie, pomimo posiadanego gigantycznego wręcz zadłużenia zagranicznego.
ZABYTKI W POLSCE
Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Wojciec Zbudowana została w poł. XIV w. z fundacji Jarosława Bogorii Skotnickie­go, na miejscu najstarszej świątyni ro­mańskiej w Polsce. Pod koniec IX w. powstał najstarszy ko­ściół zbudowany na planie prostokąta. W X w. zbudowano kolejny na planie trójkonchowym. Trzecią świątynię wzniósł Bolesław Chrobry po 992 r. Jednonawowa budowla przetrwała do pożaru w 1018. O bogactwie jej wy­stroju świadczą m.in. glazurowane po­sadzki, układane w desenie geome­tryczne, odkryte w czasie prac wykopa­liskowych. W 977 r. pochowano tu Dąbrówkę, żo­nę Mieszka I. W 999 r. złożono zwłoki św. Wojciecha. W 1000 r. odbył się tu słynny zjazd gnieźnieński z udziałem cesarza niemieckiego Ottona III, oraz powstała niezależna metropolia ko­ścielna w Polsce. Patronem archidiece­zji i całej Polski został św. Wojciech, a pierwszym arcybiskupem jego brat Gaudenty. Po 1018 r. wzniesiono tu monumentalną, trójnawową bazylikę, zburzoną podczas najazdu księcia cze­skiego Brzetysława w 1038 r., odbudo­waną ok. 1064. Brzetysław wywiózł z Gniezna bogate łupy m.in. naczynia liturgiczne, dzwony i ponoć relikwie św. Wojciecha. W 1331 r. katedrę zni­szczyli Krzyżacy. Po kilku latach arcybi­skup Jarosław Bogoria Skotnicki wzniósł nową, gotycką świątynię, z prezbiterium z ambitem i wieńcem kaplic. Budowa trwała do końca XVI w. W 1613 r. pożar zniszczył dach świąty­ni, hełmy wież i szczyt zachodni. Pod­czas odbudowy dostała ona późno-renesansowy szczyt, wnętrze urządzo­no w stylu barokowym a gotyckie ka­plice przebudowano na barokowe. W1760 r. pożar ponownie zniszczył ka­tedrę. Po odbudowie w stylu klasycy-styczno-barokowym pod kierunkiem Efraima Szregera, wieże otrzymały no­we hełmy, a nawa główna i prezbite­rium - sklepienia kolebkowe z luneta­mi i klasycystyczny wystrój architekto­niczny, przebudowano też część kaplic. Podczas okupacji hitlerowcy zamienili katedrę na salę koncertową. W czasie walk w zimie 1945 r. pożar zniszczył hełmy wież, dachy, chór organowy, częściowo sklepienie nawy głównej. Nietknięte pozostały gotyckie nawy boczne i kaplice. W I. 1945-1961 świątynię odbudowa­no przywracając jej postać gotycką. Odkryto przy tym mnóstwo gotyckich detali architektoniczno-rzeźbiarskich i fragmenty polichromii średniowiecz­nej. W prezbiterium i nawie głównej zrekonstruowano pierwotne gotyckie sklepienia. Jednocześnie z odbudową prowadzone były badania archeolo­giczne. Katedra była miejscem koronacji pię­ciu królów Polski: Bolesława Chrobre­go, Mieszka II (1025), Bolesława Śmia­łego (1076), Przemysła II (1295) i Wa­cława II Czeskiego (1300). W katedrze gnieźnieńskiej zgromadzo­no olbrzymią ilość dokumentów histo­rycznych i dzieł sztuki. Jest ona wspa­niałą galerią rzeźby nagrobkowej. Od zachodu ozdobą katedry są dwie potężne wieże nakryte barokowymi hełmami. Na murach kaplic stoją po­stacie polskich świętych i błogosła­wionych. Bazylika Archikatedralna pod wezwa­niem Wniebowzięcia Najświętszej Ma­rii Panny i św. Wojciecha zwana po­tocznie katedrą od 1931 r. ma także ty­tuł Bazyliki Mniejszej, jest budowlą go­tycką, trójnawową z ambitem, otoczo­ną wieńcem kaplic. Długość świątyni wynosi 85 m, nawy głównej i prezbi­terium - 55 m, zaś wysokość nawy głównej 22 m, naw bocznych 11 m. Zwiedzanie W prezbiterium, w miejscu dawnego ołtarza głównego, na wysokim cokole kamiennym, licowanym czarnym mar­murem, stoi srebrna trumna z reli­kwiami św. Wojciecha, z rzeźbioną postacią świętego na wieku, wykona­na w Gdańsku w 1662 r. przez Piotra van der Rennen. Na bokach i na wieku trumny umieszczono 10 płaskorzeźb ze scenami z żywota św. Wojciecha. Trumna wspierana jest przez 4 posta­cie - symbole 4 stanów. Nad relikwia­rzem stoi barokowa konfesja. Po bo­kach prezbiterium trony: prymasowski i biskupi oraz nowe stalle. Na belce tę­czowej umieszczono łuku tęczowego stoi nowy stół ołtarzowy (z 1987). Pod nim rzeźba - leżąca postać św. Woj­ciecha, dzieło Hansa Brandta z Gdań­ska (ok. 1430), z dawnego grobowca męczennika. W ścianie pod chórem organowym późnogotycka płyta nagrobna arcy­biskupa Zbigniewa Oleśnickiego z czer­wonego marmuru, ze stojącą postacią zmarłego, dłuta Wita Stwosza (1495) oraz późnogotycka płyta nagrobna z brązu arcybiskupa Jakuba z Sienna (zm. 1480), dzieło anonimowego arty­sty flandryjskiego. Pod wieżą północną jest wejście do podziemi katedry. Można tu obejrzeć odkryte w toku badań i częściowo zre­konstruowane fragmenty pierwszych świątyń przedromańskich i romańskich oraz kamienne grobowce usytuowane w przeszłości pod posadzką. W krypcie międzywieżowej mur romański z XI w. i kopia płyty z najstarszą w Polsce in­skrypcją z 1006 r. (oryginał w innym miejscu podziemi). Pośrodku głównej krypty - fragmenty paleniska kultowego pogańskiego bożka z VIII w. i nieco da­lej relikty pierwszej świątyni chrześci­jańskiej z 2 poł. X w. Dwie inne świąty­nie (z końca X w. i początku XI w.) prze­sunięte byty nieco na północ. Interesują­cy jest fragment ceramicznej, romańskiej posadzki z XI w. Pod nawą południową znajduje się nekropolia arcybiskupów gnieźnieńskich: trumny ze szczątkami pięciu arcybiskupów (najstarsza Jana Ła­skiego, zm. 1531) oraz urny z sercami trzech kolejnych, których ciała spoczy­wają w katedrze poznańskiej. W kruchcie północnej gotycki portal ze sztucznego kamienia z ok. 1400 r. ozdobiony sceną Ukrzyżowania. Z kruchty prowadzi wejście do Archi­wum Archidiecezjalnego z Bibliote­ką Katedralną. Biblioteka gromadzi jeden z najbogatszych w Polsce, cenny zbiór starych druków i inklunabułów. Są tu lianę rękopisy, m.in. Ewange-liarz Gnieźnieński (Czechy, XI w.), De­sery Gracjana (Włochy, XIII w.), Ewan-geliarz Kruszwicki (Niemcy XII w.), Bi­blia z 1373 r., fundowana przez arcy­biskupa Skotnickiego, inkunabuły (ok. 1200 pozycji) i starodruki (ponad 30 000 pozycji), często bogato ilustro­wane i kunsztownie oprawiane, oraz bogaty zbiór muzykaliów, w pierw­szym rzędzie utwory kompozytorów polskich z XVI-XVIII w. Wspaniałe pomniki nagrobkowe kry­je czternaście kaplic, otaczających wieńcem katedrę. Prowadzą do nich marmurowe barokowe portale za­mknięte kratami z okresu od XV do XVIII w. Nawy boczne nakryte orygi­nalnymi sklepieniami krzyżowymi z XV w., z ciekawymi zwornikami. Mo­numentalne drzwi z początku XX w., z popiersiami czterech uczonych wio­dą do biblioteki (wejście z kruchty pół­nocnej). Późnobarokowa kaplica prymasa Teodora Potockiego zbudowana w I. 1727-1730 wg proj. Pompeo Ferrarie-go, nakryta jest owalną kopułą. Ściany pokryte są sztucznym marmurem, po­lichromia J. Meyera (1728 r.). Nagro­bek przyścienny arcybiskupa Teodora Potockiego (zm. 1738), który po śmier­ci Augusta II ogłosił królem Stanisława Leszczyńskiego. Epitafium Ignacego Krasickiego - poety i arcybiskupa gnie­źnieńskiego. Kaplica Bożego Ciała, z 1460 r. ma wczesnobarokowy portal z różnobarw­nego marmuru z gotycką kratą żelazną z 2 poł. XV w.

Zobacz nasze propozycje na walentynki 2018 oferty godne polecenia!


Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”