Grecka przygoda

Grecka przygoda


Grecja to kraj odwiedzany każdego roku przez miliony turystów z całego świata. Sprzyjają temu nie tylko bardzo atrakcyjne położenie tego kraju oraz panujący w nim klimat, ale także jeszcze kilka innych czynników. To przede wszystkim fascynująca historia oraz tradycje sięgające jeszcze epoki starożytnej. To właśnie grecka historia oraz kultura miały niebagatelny wpływ na rozwój wielu innych kultur europejskich, tak więc pod tym względem dziedzictwo tego państwa jest po prostu ogromne. Grecję otaczają cztery morza, a mianowicie Egejskie, Kreteńskie, Jońskie oraz Śródziemne. Nie brakuje tutaj zatem rozlicznych kurortów wypoczynkowych. Turystyka przynosi do państwowej kasy ogromne dochody. Terytorium tego kraju podzielić można na dwie części, a mianowicie kontynentalną oraz wyspiarską. Wyspy takie jak Kreta, Lesbos czy Rodos stanowią jeden z głównych celów turystycznych wypraw. Warunki do wypoczywania są tutaj znakomite, a przy okazji jest co podziwiać i oglądać – zabytków jest tutaj bowiem całe mnóstwo. W samych tylko Atenach jest ich cała moc, żeby wspomnieć tylko o Akropolu, dzielnicach Hadrianoupolis oraz Plaka, Agorze Greckiej i tym podobne. W stolicy Grecji liczba muzealnych placówek przekracza osiemdziesiąt, przy czym koniecznie trzeba odwiedzić Narodowe Muzeum Archeologiczne – znajduje się ono w pierwszej dziesiątce największych na całym świecie muzeów. Z racji na tak ogromne dziedzictwo kulturowe, o czym już zresztą była mowa powyżej, w Grecji znajduje się bardzo wiele obiektów figurujących na liście dziedzictwa UNESCO, co w niewątpliwy sposób przekłada się na ich atrakcyjność. W tej grupie wymienić można między innymi wspominany już Akropol, Mykeny, Korfu, Grotę Apokalipsy, miasto Rodos oraz Herajon na Samos. Oczywiście, lista ta jest dłuższa. W kraju tym nie brakuje również rozlicznych stanowisk archeologicznych, które także budzą ogromne zainteresowanie ze strony turystów. Sama też geografia Grecji czyni ja bardzo atrakcyjnym miejscem – pod tym względem wyraźnie jest widoczne spore zróżnicowanie. Lata są tutaj bardzo upalne i gorące, natomiast zimy łagodne. Mówiąc o walorach turystycznych tego kraju, nie sposób w tym miejscu pominąć również tutejszej sztuki kulinarnej. Kuchnia grecka jest bowiem jedną z najbardziej popularnych na świecie oraz przy okazji jedną z najzdrowszych. Wbrew pozorom, jest ona niesamowicie urozmaicona. Zastosowanie znajdują w niej naprawdę spore ilości warzyw, oliwy z oliwek, oliwek oraz czosnku. Znakomite uzupełnienie rozmaitych dań stanowią rzecz jasna wina greckie, które renoma cieszą się już od czasów starożytnych. Grecy do jedzenia przywiązują ogromną wagę, w tutejszych tawernach najeść się i napić wspaniałych rzeczy można do pełna. Planując jednakże urlop w Grecji, trzeba koniecznie się liczyć z tym, że nie będzie to tani wyjazd. Kraj ten do najtańszych nie należy. Wycieczki do Grecji połączone z wypoczynkiem posiadają w swojej ofercie wszystkie szanujące się biura turystyczne. Po sezonie zawsze są nieco tańsze.
ZABYTKI W POLSCE
Zamek krzyżacki Na wysokim wzgórzu nad Drwęcą wznosi się monumentalny zamek krzyżacki, obecnie odbywają się tutaj m.in. słynne turnieje rycerskie. Od około poł. XIII w., w okresie stabili­zacji państwa krzyżackiego zaczęto bu­dować typowe zamki zakonne. Charak­teryzują się one prawie kwadratowym planem domu zakonnego, w którym mieścił się klasztor i siedziba admini­stracji oraz prostokątnym planem przedzamcza, gdzie znajdowała się za­budowa gospodarcza. W położonym nad Drwęcą Golubiu, po odstąpieniu tego terenu Krzyżakom przez biskupów wrocławskich, w I. 1286-1310 komtur chełmiński, potem toruński, od 1302 r. krajowy Konrad von Sack, zbudował na wysokim wzgórzu siedzibę komturii. Uprzednio znajdował się tu wczesno­w Polsce. W 18 kwaterach przedsta­wione są sceny z życia św. Wojciecha, zaczynające się w kwaterze dolnej le­wego skrzydła i kończące się w dolnej prawego. Skrzydła obramowane są bordiurą z ornamentem roślinnym, fi­gurami ludzi i zwierząt, scenami pracy, polowań i walk. Kilka godnych uwagi obiektów znajduje się w najwyższej części Wzgórza Lecha, na północ od katedry. Niegdyś przebie­gał tędy wał obronny, oddzielający pod­grodzie (z katedrą) od grodu książęcego. Na wschód od katedry wznosi się zre­konstruowana (w I. 1971-1975) baro­kowa dzwonnica. Wisi na niej jeden z najcięższych w Polsce dzwonów „Wielki św. Wojciech" o średnicy 2,08 m i masie 6280 kg. Przywieziony w 1621 r. przez Władysława IV z Mo­skwy, był później dwukrotnie przetapia­ny. Ponadto na dzwonnicy znajdują się 4 mniejsze dzwony z 1760 r. średniowieczny gród drewniano-ziem-ny strzegący przeprawy przez Drwęcę. Krzyżacy zniwelowali teren, ale zacho­wał się dawny podział: gród zamienio­ny został na burg- „zamek", a podgro­dzie na vorburg - „przedzamcze". Zwarty czworobok domu zakonnego (ok. 37x40 m) otoczył prostokątny dziedziniec. Brama znajduje się w ele­wacji zachodniej i flankowana była dwoma cylindrycznymi basztami na narożach, z których zachowała się po­łudniowa. Wjazd od strony przedzam­cza przebiegał nad fosą dzielącą obie części zamku, obecnie zasypaną. Nie ma także niskiego obronnego muru, który otaczał budowlę. Natomiast do fasady wejściowej przylega budynek, który może istniał w XIV-XV w., ale później został całkowicie przekształco­ ny. W zamku zachował się układ typo­wych zakonnych pomieszczeń. W czę­ści zachodniej, na parterze znajdowa­ło się zapewne mieszkanie komtura, a na piętrze sala kapitularza. W tym skrzydle, podobnie jak w północnym i południowym znajduje się nakryty kolebkowym i krzyżowym sklepieniem ciąg gotyckich piwnic. W skrzydle pół­nocnym Krzyżacy umieścili dormito-rium-sypialnię, natomiast we wscho­dnim refektarz i zakrystię prowa­dzącą do kaplicy w skrzydle połu­dniowym. Nosi ona wezwanie Świę­tego Krzyża, nakryta jest sklepieniem gwiaździstym, a najwięcej detali go­tyckich znajduje się w części wscho­dniej: ostrołukowa wnęka ołtarzowa, dwudzielne okno, półkolista nisza oraz ostrołukowe wejście do wspo­mnianej zakrystii w ścianie północnej. Interesujące są cele, w których prze­bywali skazani na pokutę. Jedna z nich ma ukośne wąskie okno skiero­wane ku ołtarzowi, bowiem pokutnik powinien tylko modlić się. Zachowała się częściowo oryginalna polichromia z XIV w., m.in. z motywami roślinny­mi. Do kaplicy przylega kapitularz, znacznie przekształcony w XVIII w. (sklepienie zastąpiono stropem belko­wym, pojawiła się dekoracja malarska i portal z 1723 r.), ale zachowały się m.in. gotyckie okna i portal od strony krużganka. Tutaj również widoczne są w grubości murów przewody dawne­go systemu grzewczego. Parter tego skrzydła ma dwie duże sale nakryte sklepieniem krzyżowym o masywnych żebrach. Od strony dziedzińca widocz­ne są w ścianach lianę ostrołukowe wnęki, a na skrzydle południowym -fragmenty malowideł z początku XVII w. Wtedy też zamek zwieńaony został attyką. Do obrony zamku - oprócz widocz­nych strzelnic i baszt flankujących bra­mę - służyły narożnikowe wieżyaki, nadbudowane w XVII w. W aasie ba­dań archeologianych przy północnym skrzydle zamku natrafiono na ślady po tzw. danskerze - wysuniętej przed li­nię murów prostokątnej wieży połą­czonej z zamkiem za pomocą ganku. Dwa kamienne wsporniki widoczne w ścianie zamku na wysokości piętra -to pozostałość po tym tąaniku. Dan-sker zlokalizowany był nad ważnym szlakiem komunikacyjnym z Torunia (obecnie szosa). W tym miejscu znaj­dował się także śmietnik, bowiem od XIV w. w północnym skrzydle funkcjo­nowały kuchnie (znaleziono olbrzymie ilości różnych odpadków - skorupki jaj, rybie ości, kości zwierzęce, ułamki naayń, w tym fragment garnka z przy­lepioną kapustą, itd.). Zabudowę przedzamcza także zre­konstruowali archeolodzy. Otoczone było murem obronnym, w jego naroż­nikach wznosiły się baszty. Baszta prostokątna o wymiarach 9x7 m miała szczególną rolę do spełnienia. W tym miejscu stok wzgórza był najłagodniejszy i tędy szta droga do bramy przedzamcza, w związku z tym zbudo- wano potężny element obronny, które- go fundamenty opierały się na arka- dach, a przed linią murów znajdowała się fosa. Zabudowę przedzamcza sta- nowiły lianę budynki drewniane i mu- rowane o charakterze gospodarczym, Golubski zamek był w rękach krzyżac- kich do 1410 r. Po grunwaldzkim zwy- cięstwie otrzymał go od króla Jagiełły Niemsta ze Szczytnik, jednak już rok później Krzyżacy opanowali warownię. W 1422 r. nastąpiło oblężenie Golubia przez wojska polskie. Była to trwająca siedem tygodni tzw. wojna golubska, w czasie której Polacy użyli ciężkich dział niszcząc przedzamcze i zapewne przyzamkową basztę północno-za- chdnią. Krzyżacy jednak nie oddali wa- rowni i po tej bitwie przystąpili do jej odbudowy. W 1454 r. Golub stał się własnością Związku Pruskiego, W 1466 r. po pokoju toruńskim aż do końca XVIII w. zamek był siedzibą pol- skich starostów. Jeden z nich, Fryderyk Denhoff, pozostawił w kapitularzu nad renesansowym portalem płaskorzeźbę swego herbu (Świnka). Gruntowna przebudowa w renesansową rezyden- cję nastąpiła w 1.1616-1623, kiedy król Zygmunt III Waza oddał starostwo swo- jej siostrze, Annie Wazównie, która zo- stała odsunięta od królewskiego dworu ze względu na wyznanie protestanckie, Królewna była osobą światłą, otaczała się uczonymi i pasjonowała ją botanika, Właśnie przy golubskim zamku założy- ła ogród botaniczny, w którym po raz pierwszy w Polsce wyhodowany został tytoń. Zamek ozdobiono wtedy m.in. późnorenesansową attyką, malowidła- mi ściennymi, nadbudowano narożne wieżyczki przykrywając je kopułkami, przebudowane zostały wnętrza, a skrzydło północne zyskało szeroką klatkę schodową. W XIX w. warownia popadała w ruinę, Zawaliła się attyka i dwa skrzydła. W 1908 r. odbudowano przybudówkę, a w 1920 r. we w miarę dobrze zacho- wanym skrzydle zachodnim otworzono muzeum regionalne. Zostało ono zni- szczone, podobnie jak zamek, w czasie ostatniej wojny. Dopiero w 1965 r. za- kończono jego remont z przeznacze- niem na siedzibę PTTK, muzeum, hotel i kawiarnię. Rekonstrukcje przeprowa- dzono w ten sposób, aby uwidocznić dwa główne etapy rozbudowy: gotyc- ką z XIV w. i renesansową z XVII w. Dziś odbywają się tu historyczne przedstawienia, konkursy krasomów- cze przewodników turystycznych, bale sylwestrowe, a przede wszystkim pierwszy raz w Polsce zostały zorgani- zowane turnieje rycerskie o skali mię- dzynarodowej. Odbywają się one każ- dego roku i polegają na rycerskich po- jedynkach i zręcznościowych konkur- sach uczestników ubranych w histo- ryczne stroje.Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”