Świątynia Mormonów- USA


Świątynia Mormonów znajduje się w Salt Lake City. Co ciekawe, budowa świątyni rozpoczęła się dopiero po sześciu latach od chwili, gdy pierwsi mormoni dotarli na pusty, przestrzenny teren późniejszego Salt Lake City. Miasto to, zaprojektowano na planie siatki ulic o szerokości 40 m., Co ciekawe, przywódca mormonów, Brigham Young nazwał swoje królestwo Deseret. Jest to nazwa pochodząca z księgi mormonów i znaczy „kraina miodonośnych pszczół”. Budowla ta wiele mówi o umiejętnościach, pracowitości tych osadników. Co ciekawe, wśród mormonów szerzyła się poligamia, co wzbudzało wrogość na wschodzie. Oprócz świątyni w Salt Lake City można dziś zwiedzić Beehive house, dom, w którym mieszkał wraz z żoną przywódca mormonów. Można zobaczyć też Lion House. Jest to dom kilku innych spośród 16 żon i 44 dzieci słynnego przywódcy. Z czego zbudowano tą okazałą świątynie? Z granitu. Przetransportowano go na miejsce budowy na wozach zaprzężonych w woły. Świątynia ma styl neogotycki. Ma wiele ciekawych ozdób i sześć iglic. Co ciekawe, architekt, który zbudował tą cudowną świątynie był szwagrem samego przywódcy mormonów- Younga. Na jednej z iglic można podziwiać posąg anioła Moroni, który prawdopodobnie objawił się założycielowi mormonów. Anioł podnosi trąbę do ust. Podobno po to, aby ogłosić drugie nadejście Chrystusa. Kim są tak właściwie mormoni? Są to właśnie członkowie kościoła pod nazwą Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Co ciekawe, nie są oni uznawani za chrześcijan. Świątynia ta jest otwarta tylko dla nich. Jednak w jej pobliżu znajduje się wiele rzeczy, które mogą nas zainteresować. Znajduje się tam na przykład przybytek Arki Przymierza, który ma ogromny dach w kształcie żółwia. Został on zaprojektowany podobnie przez samego przywódcę, Younga. Na samych placu znajduje się kolejna sala. Jest to Sala Zgromadzeń. Jest to nic innego jak dom modlitwy. Również jest zbudowany z granitu. Po jego przeciwnej stronie stoi Pomnik Mewy. Cóż to za pomnik? Jest to pomnik, który upamiętnia ptaki. Mówi się, że ptaki pojawiły się w samą porę, aby uchronić osadników przed atakiem świerszczy. Osadnicy od razu pomyśleli, że to ręka Boska ocaliła ich od roju świerszczy. Dlatego aby upamiętnić to zdarzenie, przedstawili całą historię na brązowych płaskorzeźbach, na pomniku, na którym spoczywają dwie mewy. Pomnik ten jest dziełem wnuka przywódcy. Co ciekawe, w pobliżu znajduje się muzeum Historii i Sztuki Kościelnej, które zgromadziło 60 tysięcy eksponatów związanych właśnie z życiem, historią i twórczością mormonów. Ciekawym miejscem jest też największa na świecie tego typu, Biblioteka Historii Rodziny gdzie znajduje się kolekcja genealogiczna. Jest to ogromna kolekcja związana właśnie z kościołem mormońskim. To kolejne miejsce stanowi dowód jak ludzie w tamtejszych czasach potrafili stworzyć coś wielkiego, co podziwiane jest wtedy jak i zarówno dziś. Stworzyli to ciężką pracą, włożyli w to mnóstwo wysiłku. Jest to kolejny dowód na to że chcieli być bliżej Boga, wystawili cudowną świątynie.
ZABYTKI W POLSCE
Katedra św. Jana Ewangelisty Olbrzymia ceglana hala świątyni do­minuje w panoramie miasta nad zabu­dową mieszczańskich kamienic i jest doskonale widoczna z drugiej strony Wisły. Budowę kościoła farnego pod wezwa­niem św. Jana rozpoczęto ok. 1270 r. od prezbiterium. W następnym stuleciu rozpoczęto budowę kaplic bocznych, kontynuowaną do początku XV w. Po pożarze w 1351 r., korpus nawowy wy­dłużono o jedno przęsło, zamykając go wieżą, która runęła w 1406 r. Nową po­tężną wieżę ukończył ok. 1430 r. Jan Gotland. W 1500 r. zawisł na niej naj­większy wów­czas w Polsce dzwon „Tuba Dei" o średnicy 217 cm, (obec­nie jest drugim po wawelskim „Zyg­muncie"). Kościół ma trzy wysokie na 28 metrów nawy jednakowej wysokości (układ ha­lowy) przykryte sklepieniami gwiaździ­stymi różnych typów opartymi na wspornikach z maskami i herbami, z rzędami niskich kaplic po bokach. Wewnątrz w wielu miejscach zachowa­ły się malowidła ścienne z XIV i XV w. Wyposażenie wnętrza kościoła daje przegląd stylów artystycznych od śre­dniowiecza poczynając, które ze zmien­nością wyznaczoną przez różne czynni­ki życia religijnego, gospodarczego czy politycznego, wpływały na poziom pre­zentujących je tu obrazów, rzeźb, całych ołtarzy, przedmiotów liturgicznych. Do najcenniejszych należą dzieła sztuki gotyckiej, poczynając od znajdującej się w pre­zbiterium wspaniałej płyty nagrobnej (zm. w 1361 r.) burmistrza Jana z Soest i jego żony, wykonanej w warsztacie brugijskim, po ołtarz główny św. Wolfganga - późnogotycki tryptyk z rzeźbioną szafą środkową i malowanymi skrzydłami wykonany w Toruniu w 1.1502-1506 (wieńczący go krucyfiks pochodzi z 2 poł. XIV w.). Wybitnym dziełem, była też Piękna Madonna z pocz. XV w., zaginiona pod koniec II wojny światowej. Na po­zostałej po niej konsoli z popiersiem Mojżesza w krzaku gorejącym, usta­wiono kopię zaginionej rzeźby. W pre­zbiterium, z którego konserwatorzy usunęli wszystko to, co zacierało jego średniowieczny charakter zobaczyć można malowidła, sięgające począt­kami XIII w. Wśród nich wyróżniają się dwie wielkie postaci świętych patro­nów kościoła - Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, namalowane na ścianie wschodniej ok. 1330 r. Nad wejściem do zakrystii, słabo czytelne malowi­dło, przedstawiające Ukrzyżowanie wśród scen Sądu Ostatecznego i przedstawień moralizatorsko-dydak-tycznych, sprzed 1380 r. Z czasów późnego średniowiecza po­chodzi kaplica chrzcielna ze zwień­czoną figurami św. Jana i Jezusa pod­czas chrztu w Jordanie chrzcielnicą z brązu, w której w 1473 r. ochrzczony został Mikołaj Kopernik. W maniery-stycznym ołtarzu z lat dwudziestych XVII w. umieszczona jest późnogotyc-ka płaskorzeźba przedstawiająca Za­śnięcie Najświętszej Marii Panny. W kościele jest także renesansowa tablica, którą w 1589 r. uczcił wielkie­go astronoma toruński lekarz i huma- nista Melchior Pirne-sius, odnowiona w 1733 r. staraniem Jakuba Rubinkowskiego (1668-1749), poety i publicysty, sekre­tarza Jana III Sobieskiego, osiadłego w 1696 r. w Toruniu. Został on kup­cem, pełniąc też urząd poczmistrza i burgrabiego królewskiego. Temu ko­chającemu się w narodowych dziejach Sarmacie zawdzięczamy też tablicę ku czci dwóch urodzonych w Toruniu bi­skupów warmińskich. Jednym z nich był wuj Mikołaja Kopernika Łukasz Watzenrode. Rubinkowski uczcił po­nadto króla Jana III Sobieskiego i sa­mego siebie z rodziną, fundując póź-nobarokowe epitafia. Jest tu także po­piersie Mikołaja Kopernika, dłuta Woj­ciecha Rojkowskiego z Krakowa, wy­konane w 1766 r. na zlecenie księcia Józefa Aleksandra Jabłonowskiego. Na filarze obok kaplicy znajduje się epita­fium Anny Pirnesius, córki fundatora wspomnianej tablicy ku czci Koperni­ka. W jego ramie jest ciekawy obraz przedstawiający św. Hieronima, oparty na jednym z dzieł Albrechta Durera. Ołtarze boczne pochodzą głównie z XVII i XVIII w., reprezentując różne formy manieryzmu, baroku i rokoka. W drugiej kaplicy przy nawie połu­dniowej znajduje się m.in. obraz przedstawiający św. Stanisława Kostkę adorującego Matkę Boską, namalowa­ny w 1634 r. przez znanego wówczas malarza Bartłomieja Strobla, współpra­cującego z dworem Władysława IV. W trzeciej kaplicy rokokowy ołtarz w oprawie barokowych boazerii z obrazami z początku XVIII w., wzoro­wanymi na malarstwie włoskim. Jeden nich nawiązuje do misji daleko-schodnich, prowadzonych przez je-uitów, do których kościół ten należał I. 1576-1772. Ostatnia kaplica w nawie północnej przypomina bractwo szyperskie, które się nią opiekowało. Jemu też zawdzię­cza ona późnobarokowy ołtarz z ok. 1700 r., oraz ciekawe wota z XVII i XVIII w., na których są wyryte statki. Są one także na obrazie Ukrzyżowanie z początku XVII w. Na ścianie wschodniej tej nawy cie­kawy prospekt organowy z 1688 r. przypominający bogate tradycje mu- zyczne, kultywowane przez jezuitów w pobliskim kolegium. Warto zwrócić uwagę na wiszące w nawie głównej dwa brązowe świeczniki, odlane w 1580 r. w Toruniu. Mają one figur­ki Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na­wiązujące formą do Pięknych Ma­donn z początku XV w. Świeczniki ta­kie spotyka się również na terenie Warmii. Warto również obejrzeć cha­rakterystyczne dla sztuki polskiej i polskiego obyczaju portrety tru­mienne z XVII—XVIII w. W 1992 r. bazylika św. św. Janów zo­stała katedrą nowej diecezji.Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”