Turystyka medyczna

Turystyka medyczna


Rodzajów turystyki wymienić można sporo. Jednym spośród nich jest turystyka uzdrowiskowa – w tym zakresie natomiast wyszczególnić można wiele odmian. Do tego grona zaliczana jest między innymi turystyka medyczna. Mówiąc najogólniej, chodzi tutaj o takie wyjazdy, które są organizowane w celach leczniczych. Nie są to podróże w obrębie własnego kraju, ale zagranicę. Przyczyn ich podejmowania wymienić można bardzo wiele. Mogą to być zatem takie zabiegi medyczne, których wykonywanie w kraju jest zabronione – w tym miejscu najlepszym przykładem jest turystyka aborcyjna. Inny powód to taki, że niektóre zabiegi nie są na terenie kraju dostępne albo też są – z tym, że w bardzo ograniczonej formie i o dostęp do nich jest niesamowicie trudno. I wreszcie trzeci z najważniejszych powodów, a mianowicie taki, że ludzie wyjeżdżają leczyć się zagranice, ponieważ tam jest po prostu dużo taniej. W dzisiejszych czasach szeroko pojmowana turystyka medyczna zyskuje coraz to większą popularność. Dowodem na to może być fakt, iż powstają biura turystyczne specjalizujące się właśnie w organizowaniu tego typu podróży. Koniecznie trzeba w tym miejscu nadmienić, iż Polska pod tym właśnie względem jest dla obcokrajowców niesamowicie atrakcyjnym krajem. Z usług medycznych oferowanych przez naszych specjalistów korzysta – jak podaje się szacunkowo – mniej więcej dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób w skali roku, a liczba ta systematycznie rocznie. Najwięcej w celach leczniczych przyjeżdża do naszego kraju Brytyjczyków, Niemców, Szwedów, Irlandczyków oraz Norwegów. Po pierwsze – polscy lekarze cieszą się w świecie opinią jednych z lepszych specjalistów, a po drugie – koszty leczenia w Polsce a koszty leczenia w Niemczech czy w Norwegii to dwie zupełnie odrębne sprawy, nasz kraj jest pod tym kątem bardzo tani. Jeżeli zaś chodzi o konkretne zabiegi, to zdecydowanie najbardziej popularne są te z zakresu medycyny plastycznej, dermatologii oraz stomatologii. My często narzekamy, że wizyta u dentysty w prywatnym gabinecie potrafi poważnie nadszarpnąć domowy budżet, ale gdybyśmy mieli leczyć zęby w Wielkiej Brytanii dajmy na to, to pewnie byśmy tenże budżet doprowadzili do całkowitej ruiny. Obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski w celach leczniczych zostawiają w naszym kraju naprawdę niezłe pieniądze, dlatego też nie ma co się dziwić, że usługi medyczne są odpowiednio reklamowane. Istnieje nawet taka akcja promocyjna przeprowadzana pod hasłem „Leczenie w Polsce”. Jej organizatorem jest Izba Gospodarcza Turystki Medycznej. Na dzień dzisiejszy do akcji tej przyłączyło się już kilkadziesiąt leczniczych placówek znajdujących się na terenie naszego kraju. Poza tym prowadzony jest także portal internetowy, gdzie osoby zainteresowane leczeniem u nas znaleźć mogą wiele przydatnych informacji. Również i zagranicą działa wiele biur podróży organizujących wyjazdy do Polski w celach leczniczych właśnie. Ogólnie rzecz biorąc, turystyka medyczna jest bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem turystycznym.
ZABYTKI W POLSCE
Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny Dawna katedra unicka, obecnie kościół parafialny, wzniesiona na Górze Zamko­wej stoi na miejscu cerkwi pod tym sa­mym wezwaniem, ufundowanej przez Daniela Romanowicza ok. 1260 r., a ro­zebranej w 1 poł. XVIII w. Po zawarciu w 1596 r., na soborze brzeskim, unii ko­ścielnej, świątynia chełmska stała się ka­tedrą obrządku greckokatolickiego. Bi­skup unicki, Metody Terlecki odbudował ją po pożarze w 1640 r. Ze względu na zły stan budowli biskup Felicjan Wołod-kowicz kazał budowlę rozebrać i zbudo­wać na tym samym miejscu nową, znacznie większą świątynię. Prace roz­poczęto w 1735 r., a budowę ukończo­no w 1756 r. Katedra wg proj. Pawła Fontany wznie­siona w stylu baroku zachodnioeuro­pejskiego, upodobniła się całkowicie do świątyń rzymskokatolickich. Wnę- Była to najdłużej panująca dynastia piastowska na Śląsku. Znani jako do­brzy politycy i gospodarze, zasłynęli ja­ko mecenasi kultury, na czym korzysta­ło miasto i całe księstwo. Dostało się ono pod panowanie Habsburgów, aby po wojnie siedmioletniej (1756-1763) przejść we władanie Prus. Zniszczony zamek w Brzegu stał się magazynem aż do 1926 r. Dopiero po ostatniej wojnie konserwatorzy przystąpili do remontu rezydencji. Utworzone tu Muzeum Pia­stów Śląskich eksponuje zbiory zwią­zane z dziejami miasta oraz wystawy: „Sztuka Śląska od XV do poł. XVIII w." i „Z przeszłości i tradycji Piastów Ślą­skich"; jest tu także wspomniana kolek­cja czternastu sarkofagów, nagrobki Piastów brzeskich, ich dokumenty, księ­gozbiór, numizmaty. trze także nie miało już cech cerkwi obrządku greckiego: nie było w nim ikonostasu, ani obrazów w stylu bizan­tyjskim. Za to wprowadzono chór mu­zyczny, konfesjonały oraz ołtarze (główny i 5 bocznych). W 1802 r. świątynię zniszczył pożar. Kościół został odbudowany w 1827 r., kosztem skarbu Królestwa Polskiego. Sklepione krypty grobowe pod prezbi­terium i transeptem pochodzą zapew­ne z XIII w., mogą zatem kryć szczątki nie tylko biskupów chełmskich, ale być może także prochy księcia Daniela i je­go następców, których pogrzebano w Chełmie. Po kasacie unii w 1875 r. Rosjanie prze­kształcili katedrę w prawosławny sobór, wprowadzając do jej wystroju elemen­ty właściwe dla stylu bizantyjsko--ruskiego. 1919 r. polskie wladze przekazały katedrę duchowieństwu katolickiemu, ponieważ w regionie chełmskim nie było już wyznawców obrządku grecko­katolickiego. Obiekt przejęli jezuici i uczynili z niego kościół zakonny, roz­poczynając prace zmierzające do przy­wrócenia katedrze jej wyglądu sprzed 1875 r. W 1935 r. „na Górce" została erygowana nowa parafia. Renowację zabytku zakończono w 1938 r. (praca­mi kierowali lubelscy architekci K. Szretter i J. Siennicki), usuwając wszy­stkie obce naleciałości. Pozostawiono jednak portyk, na szczycie którego za­miast tympanonu, urządzono taras oto­czony balustradą, dostosowując go do odprawiania mszy polowych. Katedra pounicka jest późnobarokową bazyliką, na planie krzyża łaciń­skiego, trójnawowa, z transeptem i 2 wieżami od frontu, oraz kopułą na bębnie zwieńczoną latarnią. Do jej wnętrza prowadzi troje drzwi z portalami przy­krytymi naczółkami. Część środkową fasady poprzedza kolumnowy portyk i wieńczy barokowy szczyt. Wieże ozdobione są narożnymi kolumnami i przykryte łamanymi hełmami. Wnętrze świątyni ma sklepienia kolebko-wo-krzyżowe z lunetami, a w nawach bocznych - krzyżowe. Wystrój architekto­niczny tworzą korynckie i jońskie pilastry, zaś w prezbiterium i podchórzu - przy­ścienne kolumny korynckie oraz bogato profilowane gzymsy i obramienia okien­ne. W oknie nad ołtarzem głównym umieszczony jest witraż przedstawiający Trójcę Świętą, natomiast witraż na chórem stanowi replikę obrazu Matki Bo­skiej Chełmskiej (oba z 1988 r.). Wyposa­żenie jest nowe i dość skromne; z daw­nego wymienić należy przede wszystkim wspaniały zabytek sztuki jubilerskiej -trybowane w srebrnej blasze ante-pendium ołtarza głównego, wykonane w 1750 r. w gdańskim warsztacie mistrza W. Jode, na zlecenie chełmskich bazylia­nów. Antepedium przedstawia scenę hołdu rycerstwa polskiego przed obra­zem Matki Boskiej Chełmskiej, po zwycię­stwie nad Kozakami i Tatarami pod Bere-steczkiem w 1651 r. Zrabowane przez Rosjan w 1876 r. powróciło na swoje miejsce w 1921 r. Z unickiego wyposażenia katedry po­zostały też namalowane przez Franci­szka Smuglewicza w końcu XVIII w. dwa obrazy o imponujących rozmia­rach 4,4x3,4 m, przedstawiające Ukrzyżowanie Chrystusa oraz św. Onu­frego. Zapewne pounickie są też umie­szczone w transepcie 2 barokowe fi­gury przedstawiające św. Wojciecha i św. Stanisława. Kościół „na Górce" jest starym sanktu­arium maryjnym. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Mat­ki Boskiej Chełmskiej, od wieków ota­czany przez wiernych szczególnym kul­tem. Oryginał tej bizantyjskiej ikony. pochodził prawdopodobnie z X w. Ma­lowany był na płótnie naciągniętym na cyprysową deskę. Po II wojnie światowej świątynia otrzy­mała nowy wystrój wnętrza. Ufundo­wano ołtarz główny i ołtarze boczne, organy, stalle, konfesjonały, żyrandole, marmurową balustradę i posadzkę. W 1980 r. otrzymała pokrycie z blachy miedzianej. W filarze nawy umieszczo­no w 1972 r. tablicę z białego marmu­ru, z brązowym medalionem Tadeusza Kościuszki, autorstwa J. Grassiego, dla upamiętnienia pobytu Naczelnika w tym miejscu w lipcu 1791 r. Na fila­rach podchórza umieszczone zostały dwie pamiątkowe tablice poświęcone najnowszym dziejom, z prawej - odla­na w brązie - tablica poświęcona pa­mięci poległych żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji AK, z lewej - marmurowa tabli­ca dla uczczenia bohaterów 7 p.p. Le­gionów AK. Przy kościele stoi dzwonnica z 1878 r., XVIII-wieczny pałac biskupów chełm­skich, dawny klasztor Bazylianów i bra­ma zamkowa - tzw. Brama Uściłuska. W 1988 r. papież Jan Paweł II nadał świątyni „na Górce" tytuł Bazyliki Mniejszej.Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”