Turystyka online

Turystyka online


Turystyka online jest w dzisiejszych czasach jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów turystyki – dotyczy to nie tylko naszego kraju, ale ogólnie międzynarodowej skali. Generalnie rzecz biorąc, chodzi w tym miejscu o takie podróże, które mają nierozerwalny związek z wykonywaną profesją. Na turystykę biznesową składa się ogólnie rzecz biorąc wiele elementów. Można pośród nich wymienić między innymi szkolenia, podróże motywacyjne oraz imprezy firmowe. Turystyka biznesowa – jak każda inna zresztą – posiada bardzo wiele cech, nie mniej jednak na uwagę zasługują dwie najbardziej charakterystyczne. Jedną z nich jest to, że jest to sektor odznaczający się bardzo wysokim stopniem specjalizacji. Cecha numer dwa to taka, że na tej turystyce można zarobić więcej aniżeli na jakiejkolwiek innej – i faktycznie, podejście do kwestii finansowych jest tutaj zupełnie inne. Takie wyjazdy po prostu więcej kosztują. Najczęściej turystyka biznesowa jest w powszechnym mniemaniu kojarzona z podróżami służbowymi. Jest to rzecz jasna bardzo prawidłowe skojarzenie, aczkolwiek nie wolno zapominać, iż pojęcie te posiada zdecydowanie szerszy zasięg. Ponadto organizowanie tych wyjazdów jest z punktu widzenia agencji turystycznych niesamowicie opłacalne, na co najlepszym dowodem jest fakt, iż niemalże połowa ich dochodów czerpana jest właśnie z tego tytułu. Nie są to jednakże dane oficjalne. Dla branży hotelarskiej jest to także bardzo dochodowy interes. Rozwój turystyki biznesowej jest istotny nie tylko w skali międzynarodowej, ale też zdecydowanie mniejszej – bo regionalnej. Stwarza on bowiem szanse dla regionów pod bardzo wieloma względami atrakcyjnych, ale z różnych powodów nie wypromowanych. Im większe jest przedsiębiorstwo, tym większe środki na wyjazdy służbowe ma przeznaczone. Ponadto w bardzo wielu firmach wspominane powyżej podróże motywacyjne wykorzystywane są – z powodzeniem rzecz jasna – jako jedna z form nagradzania pracowników za wyjątkowe rezultaty osiągane na niwie zawodowej. Pod wieloma względami podróże te podobne są do turystyki rekreacyjnej, ale nie jest to jednak to samo. W każdym bądź razie jedno i drugie stanowi zupełnie odrębne produkty turystyczne. Podróże motywacyjne są zazwyczaj wyjazdami o charakterze grupowym. Najczęściej korzystają z nich osoby zatrudnione w działach sprzedaży. Dla przykładu firmy ubezpieczeniowe na szeroką skalę wykorzystują te wyjazdy, aby nagradzać w ten sposób swoich najlepszych agentów. Turystyka biznesowa określana jest na wiele rozmaitych sposobów – bardzo popularne jest w tym kontekście określenie takie jak przemysł spotkań. Nie brakuje przy tej okazji także i anglojęzycznej terminologii – określenia takie jak chociażby meeting-incentive-conferences-event czy business tourism odnoszą się właśnie do turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa jest sektorem, którego ekonomiczne znaczenie systematycznie wzrasta – i to generalnie rzecz ujmując na całym świecie, nie tylko u nas, na co zresztą istnieje bardzo wiele dowodów.
ZABYTKI W POLSCE
BISKUPIN Na dzisiejszym półwyspie, niegdyś wy­spie Jeziora Biskupińskiego, ludzie mie­szkali od najdawniejszych czasów, ale najważniejsze są dwa osiedla użytko­wane przez ok. 100 lat w VI11—VII w. p.n.e. Pierwsze po kilkudziesięciu latach spłonęło, a na jego zgliszczach natych­miast zbudowano drugie, o identycz­nym rozplanowaniu. Oba osiedla nale­żały do ludności zamieszkującej nasze ziemie w I. 1450-300 p.n.e., nazywa­nej ludnością kultury łużyckiej (od cmentarzysk tej kultury zbadanych w XIX w. na terenie Łużyc). Na obsza­rze od dorzecza górnej Łaby poza Bug i od Bałtyku poza Sudety i Karpaty, ar­cheolodzy odkrywają pochodzące z tego okresu wyroby i rekonstruują podobny tryb życia, wierzenia, obrzędy itd. Był to czas upowszechniania się brązu (stopu miedzi i cyny), a od 600 r. p.n.e. - żelaza. Głównymi zajęciami by­ły rolnictwo i hodowla zwierząt; odda­wano hołd słońcu, a zmarłych chowano po uprzednim spaleniu na stosie. Dzię­ki wynalezieniu radła, pole można było uprawiać przez dłuższy czas, co wpły­nęło na zakładanie stałych siedzib: osad otwartych lub otoczonych obronnymi wałami. Właśnie takie osiedla obronne znajdowały się na biskupińskiej wyspie i dzięki prowadzonym od 1934 r. bada­niom archeologicznym, możemy dziś oglądać rekonstrukcję fragmentu osie­dla sprzed około 2,5 tysiąca lat. W Bi­skupinie można poznać sposób życia dawnych mieszkańców, dzięki tzw.«ar­cheologii eksperymentalnej, polegają­cej m.in. na hodowli pierwotnych ras bydła, uprawianiu znanych z wykopa­lisk roślin, pokazach dawnych technik ciesielskich, garncarskich, piekarskich, tkackich itp., także odtwarzanych na podstawie wykopalisk. Wyspę z lądem łączył pomost o długo-ści 120 m, zbudowany z wbitych pio-nowo pali i ułożonych na nich bier-wion. Tuż przed bramą, po obu stro-nach mostu znajduje się tzw. szyjś -dwustronna palisada, która zmuszała napastników do zwężenia szeregów i tym samym ułatwiała obronę bramy, Wieża nad bramą ma na dwóch kon-dygnacjach ganki i okienka do miota-nia kamieni oraz obserwacji okolicy, Zwieńczona jest drewnianym kołem - symbolem słońca. W obu kierunkach odchodzi od bramy drewniany wał otaczający osiedle zbudowany z dębowych bali ułożonych w tzw. izbice - skrzynie wypełnione kamieniami i ziemią oraz oblepione gliną. Po wierzchołku prze­biega chodnik dla obrońców ukrywa­jących się za zębami blanek. Poniżej podstawy wału brzeg wyspy umocnio­no falochronem - jest to kilka rzędów zaostrzonych kołów dębowych i so­snowych wbitych skośnie w dno jezio­ra. Falochron zabezpieczał przed fala­mi, naporem lodu i utrudniał dostęp napastnikom. Dodatkowo od północ­no-zachodniej strony jeziora, skąd wie­ją najsilniejsze wiatry, postawiono tak­że tzw. łamacz kry. Przez bramę z drewnianymi wrotami wchodzimy na niewielki plac (zebrań, obrzędów) i okrężną ulicę, biegnącą przy wale dookoła osiedla. Odchodziło od niej 11 równoległych ulic o szero­kości ok. 3 m, wyłożonych drewniany­mi balami. Wzdłuż nich stały domy o wymiarach 9x 10 m każdy, o wspól­nych ścianach szczytowych i wejściach od południa; domów było sto, mie­szkało w nich do 1000 osób. Taka cha­ta o powierzchni ok. 90 m2 zbudowa­na jest w konstrukcji tzw. łątkowej -w pionowe stupy z rowkami wsuwano belki zwane sumikami. Ściany do­mostw uszczelniano mchem i gliną, dach kryto trzciną, wejścia zamykano drzwiami z wikliny. We wnętrzu znaj­dował się przedsionek i izba mieszkal­na z legowiskiem oraz kamiennym pa­leniskiem. Podłogę tworzyły drewnia­ne bale pokryte gliną i piaskiem, które spoczywały na faszynie izolującej wnę­trze od mokrego podłoża. W ten spo­sób zabudowano powierzchnię 25 tys. m2 zwożąc przeszło 8 tys. m3 drewna, 10 tys. m3 ziemi, piasku i gliny, w su­mie ponad 18 tys. m3 materiałów bu­dowlanych. Osiedle to przez kilkaset ostatnich lat znajdowało się pod wodą. Dzięki temu przechowało się wiele przedmiotów, które w innych warunkach uległyby zniszczeniu. Odkryto więc dwa drew­niane radła, fragment koła od wozu, tysiące potłuczonych glinianych na­czyń, figurki- ptaków z gliny (według ówczesnych wierzeń ptaki - to sługi słońca). Ludzie pozostawili kości krów, świń, drobiu, jeleni itd., z których wy­rabiali różne narzędzia, np. szydła. Ze znalezionych nasion wyróżniono ga­tunki uprawianych zbóż (np. pszenicy), roślin strączkowych (np. bobu), olei­stych (np. maku), a także nasiona ro­ślin leczniczych, m.in. ślazu, którym le­czono przeziębienia. Znaleziono glinia­ne formy odlewnicze, dzięki którym otrzymywano z brązu m.in. ozdoby (szpile, bransolety, naszyjniki) i narzę­dzia Około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. zaszły zmiany klimatyczne, które zaowocowały m.in. większą ilością opadów. Stopniowo podnosił się po­ziom wód, co spowodowało opuszcze­nie wyspy przez ludzi. Pojawili się tu we wczesnym średniowieczu, a potem dopiero w... 1933 r., kiedy odkryto Bi­skupin. Na podstawie znalezionych w ziemi fragmentów zabudowy, m.in. pomostu, bramy, podwalin domostw i wielu innych zabytków, można było odtworzyć część osiedla. Obok tej re­konstrukcji spoczywają w wodzie sczerniałe resztki autentycznych ulic i chałup.Cytat dnia

“ Serwis poświęcony zabytkom, turystyce i agroturstyce. Znajdziesz tutaj wiele ciekawostek oraz dowiesz się o interesujących miejscach. Serwis dopiero się rozwija, więc opisy niektórych miejsc mogą być niekompletne lub może ich jeszcze nie być. Staramy się aby codziennie, jakiś obiekt został dodany.

Zapraszamy do czytania”